Abiõpetaja

Abiõpetaja kuulub pedagoogilise personali hulka, kelle ülesanne on koostöös õpetajaga toetada õppija arengut, aitamaks õpilasel saavutada püstitatud õpitulemusi. Ta abistab tuge vajavaid õpilasi kogu rühma või klassiga läbiviidavas töös õpetaja ja/või tugispetsialisti eelneval juhendamise järgi. Abiõpetaja kaasamise tulemusena luuakse õppimist ja arengut toetav õpikeskkond kõikidele õpilastele, sh erivajadustega õpilastele, et omandada riiklikus õppekavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas ettenähtud õpitulemused. Abiõpetaja rakendamine võimaldab kaasata erivajadusega õpilasi õppeprotsessi ja töötada õpitulemuste saavutamiseks kogu rühma ja klassiga korraga. Abiõpetaja rakendamine toimub koosõpetamise põhimõttel olukorras, kus tavarühma ja -klassi kaasatud õpilased vajavad täiendavat tuge õppetegevuses. Abiõpetajat kaasatakse eeskätt nendesse õppetundidesse ja -tegevustesse, kus vajadus erivajadusega õpilase toetamise järele on kõige suurem tulenevalt õppeaine keerukusest, samuti õppe diferentseerimisel ning kohandamisel.

Üldjuhul on abiõpetaja peamised ülesanded:

• abistada õpetajat õppetöö läbiviimisel erivajadustega õpilasega;

• osaleda koos õpetajaga ja koolis töötavate tugispetsialistidega õppetegevuse kavandamisel;

• kujundada õpilaste arengut toetavat õpikeskkonda, sh toetada koostöötahte ja –oskuste ning positiivsete suhete kujunemist õpilaste vahel;

• valmistada ette õppe- ning kasvatustegevusteks vajalikke alternatiivseid õppematerjale õpilasele, kellele rakendatakse jõukohastatud õpet;

• abistada tuge vajavat õpilast õppeülesannete sooritamisel;

• jälgida ja anda tagasisidet õpetajale kogu klassi ja rühma, sh tuge vajavate õpilaste õppeprotsessis tekkinud raskustest ja muudest probleemidest, õpilaste omavahelistest suhetest, aga ka saavutuste, õpilaste arengu ja edusammude kohta;

• abistada õpetajat koolivälistel üritustel ja õppekäikudel.

Avaldatud 20.10.2023. Viimati muudetud 20.10.2023.