Rahuloluküsitlused

2023. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside - linklink opens on new page

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2020 - 2022

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium link opens on new page

***

2022. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside - linklink opens on new page

***

2022. aasta kevadel viisime läbi rahuloluküsitlused nii Peetri koolis kui Järva-Jaani Gümnaasiumis. Õpilaste vastusedlink opens on new page, koolitöötajate vastusedlink opens on new page, lastevanemate vastusedlink opens on new page

***

2021. aasta kevadel, peale teist distantsõppe aastat, küsisime lastelt neli küsimust. Sain õpitavast aru. Õppisin midagi uut. Tundsin, et mind toetatakse. Tunnen, et õpitu on vajalik. Vastused esitati ainete lõikes - vastusedlink opens on new page.

***

Digipädevuse tasemetöö 2021 (11.klass ja 2.kursus) 18.05.2021 - linklink opens on new page 

***

Järva Vallavalitsuse koolide ja lasteaedade kohta käivad haridusandmed (üldine statistika 10.11.2020 seisuga). Tutvu dokumendiga siinlink opens on new page.

***

2020. aasta märtsis viisime läbi rahuloluküsitlused. Lapsevanemad  ja I kooliaste õpilased täitsid küsitlusi paberkandjal. II, III ja IV kooliaste täitsid küsitlusi koolis klassijuhatajaga arvutiklassis. Koolitöötajatele on saadeti küsitluslehed meilile. Esialgsed tulemused:

koolitöötajadlink opens on new pagelapsevanemadlink opens on new page,  I kooliastelink opens on new page,   II, III ja IV kooliastelink opens on new page. Analüüs 2019/2020 õppeaasta rahuloluküsitlusestlink opens on new page

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2017 - 2019

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasiumlink opens on new page 

***

2016. aasta kevadel toimus Maailma Terviseorganisatsiooni laste kasvunäitajate seireuuring (COSI) I klassides, milles osales ka meie kool. Laste kasvunäitajate seireuuringu käigus kogutud andmed on nüüd analüüsitud ja tulemused jagatud. Uuringu raportiga saab tutvuda järgneval veebilingil: siinlink opens on new page

***

2018. aasta veebruar-aprill viis SA Innove kõikides üldhariduskoolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema 4., 8. ja 11. klassi õpilased, põhikooliastme õpilaste lapsevanemad ja kõik õpetajad. Käesoleva kirjaga edastame Teie koolile koostatud personaalse tagasisideraporti. Tagasisidet anname kõikide sihtrühmade kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. Tagasideraport.link opens on new page

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie koolist küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt kooli tulemusi (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Kõikide üldhariduskoolide raportites, kes osalesid 2017. aastal uute rahuloluküsitluste katsetamises, on võrdluseks ära toodud ka nende eelmise aasta tulemused. Lisaks on raporti lõpus sihtrühmade kaupa ära toodud vastajate avatud vastused, mis on abiks numbrilise tagasiside tõlgendamisel.

***

Märtsikuus 2018 sooritasid Järva-Jaani Gümnaasiumi 9. klassi õpilased katselise digipädevuse tasemetöö - tagasisideraportlink opens on new page

***

2017. a.  kevadel viisime läbi rahuloluküsitluse:

tulemused on nähtavad –  rahulolu tulemusedlink opens on new page

***

Euroopa Komisjoni uuring üldharidus- ja kutsekoolide digitaalse võimekuse kohta – SELFIE_Report_ISCED3-USGElink opens on new page

***

2017 veebruaris-märtsis viis SA Innove läbi uued katselised rahuloluküsitlused põhikoolide ja gümnaasiumite valimil. Andmeid koguti nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka põhikooliõpilaste lapsevanematelt.

Põhikooliastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium link opens on new page

Gümnaasiumiastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium link opens on new page

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2015 - 2017

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium  link opens on new page 

***

SA Innove korraldas 2017. aasta alguses kõikides Eesti üldhariduskoolides õpilaste rahuloluküsitlusi. Järva-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi põhiküsitluse tulemused, millega hinnati õpilaste rahulolu, põhjuseta puudumisi ja koolivägivalla kogemist.

Tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium (8. klass)link opens on new page

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 26.09.2023.