Projektid

Oleme liitunud järgmiste projektide ja programmidega:

Projekti käigus tutvuvad Järva-Jaani Gümnaasiumi 5.-9. klasside õpilased rohetehnoloogiaga keskendudes just tuuleparkidele - nende mõjule, vajadusele, toimimisele. Projekti käigus toimub töötuba kliimamuutuste kohta, külastatakse rohetehnoloogiaga seotud ettevõtet, ehitatakse tuuliku prototüübid ning valmistatakse ettekanded teaduskonverentsiks, mis keskenduvad inimeste seisukohtade, kooli energiatarbimise ning tuulikute mõjude analüüsile.

Järva-Jaani Gümnaasium sai Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel kooli digitaalse lõikuri, tikkimismasina ja VR-prillid! 

Projekti eesmärgiks on kujundada tehnoloogial põhinevaid teadmisi, oskusi, väärtusi ning hoiakuid, lisaks luua õpilastele võimalusterohke õpikeskkond. Projekti "Järva-Jaani Gümnaasiumi tehnoloogiliste tegevusvõimaluste rikastamise" tulemuseks on kooli ainetundide, eriti tehnoloogia -ja käsitöö tundideks õppevahendite soetamine, mis toetavad õpilaste mitmekülgsete oskuste arendamist, planeerimist ja oma plaanide elluviimist, laiendavad silmaringi ning aitavad siduda õpitut päriseluga. 

Projekti  „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid“ kogumaksumus oli summas 7049,09€, millest 5371,12€ oli Euroopa Sotsiaalfondi toetus ning 1677,97€ omaosalus.

Edumus School pakub uusi ja põnevaid valikainete kursuseid, mida õpetavad sellel alal tegutsevad professionaalid. Live-tunnid veebis, põnevad rühmatööd, sarnaste huvidega õpilased – meil saad õppida tulevikuks vajalikke teadmisi ja need oma koolis valikainetena arvestada!

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Meie visioon on, et kõigil Eesti õpilastel peab olema võimalus õppida Liikuma Kutsuvas Koolis.

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline vőrgustik.

VEPA Käitumisoskuste Mängu programm Järva-Jaani Gümnaasiumis koolis

Alates septembrist on meie kool liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele.  Meie koolis hakkab rakendama VEPA metoodikat õpetaja Triin Tiisler. Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul 24-tunnise koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele.

Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiate leheküljelt www.vepa.ee ja Facebooki grupist www.facebook.com/vepamang. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas (www.issuu.com).

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks.

Erasmus+link opens on new page

Järva-Jaani Gümnaasium hakkas 2017/18 õppeaastast koordineerima rahvusvahelist strateegilise koostööprojekti.

Järva-Jaani vallas asuv Järva-Jaani Gümnaasium esitas 2016. aasta märtsikuu lõpus SA Archimedes Erasmus+ strateegilise koostööprojekti taotluse „Developing cooperation between teachers and students in order to raise the quality of different pedagogical methodologies in the areas of culture and democracy“, millega sooviti jätkata koostööd oma sõpruskooliga Rootsist Göteborgist.

Projekti sisuks on leida koostöös partneritega riiklikus– ja kooliõppekavas sätestatud üldpädevuste nagu kultuur ja demokraatia õpetamiseks parimaid praktikaid, mida saaks tulevikus ise rakendada ning jagada teiste haridusasutustega. Projekti raames täidavad õpilased erinevaid grupitöödest tulenevaid ülesandeid ning esitlevad oma tulemusi nii kaasõpilastele, kui ka kogukonnale.
Projekt kestab kaks aastat ning saab alguse 2017/18 õppeaastal ning projekti tegevustesse on kaasatud mõlemast koolist 3 õpetajat ning 8 õpilast gümnaasiumi astmest. Projekti tegevuse käigus toimuvad õpilaste ja õpetajate vahelised kohtumised nii Järva-Jaanis, kui ka Göteborgis. 

Lõpparuannelink opens on new page

 

 

 

Avaldatud 08.05.2018. Viimati muudetud 24.09.2023.