Õppesuunad

Järva- Jaani Gümnaasiumis on võimalus omandada gümnaasiumiharidus, mis võimaldab pärast kooli lõpetamist jätkata õpinguid nii kõrg- kui ka kutsekoolides ja teha enda jaoks olulisi valikuid. Kool jätkab akadeemilise gümnaasiumihariduse andmist.

Õppekavas alustati 2016.aastal  laia matemaatika õpetamisega, kuid õpilasel on võimalik valida ka kitsa matemaatika riigieksam. Õpetatakse kõiki kooli õppekavas olevaid kursusi arvestusega, et gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel läbitud vähemalt 96 kursust. 

2021/22. õppeaastast saab Järva-Jaani Gümnaasiumis õppida viiel erineval suunal: jõu, loovuse, spordi, teaduse või tehnoloogia suunal. 

Jõusuuna eesmärk on kujundada teadmised ning tekitada huvi riigikaitse ja jõustruktuuride vastu. Jõusuuna kursused tagavad teadmised ja füüsilise ettevalmistuse ajateenistuseks, õpinguteks Sisekaitseakadeemias, Kaitseväe Akadeemias ning vabatahtlikuks tegevuseks Kaitseliidus. Suuna õppetöö on tihedalt lõimitud liikumisõpetuse, geograafia, füüsika ja ajalooõpetusega probleemülesannete abil.

Loovsuuna eesmärk on arendada silmaringi ning anda mitmekülgseid kogemusi muusikas, kirjanduses ja kunstis. Õpingute käigus kogutud teadmised tekitavad huvi jätkata õpinguid Tallinna Ülikooli (TLÜ) Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Suuna õppetöö on tihedalt lõimitud kunstiajaloo, muusika, kirjanduse, ajalooõpetuse ja keeltega probleemülesannete abil.

Spordisuuna eesmärk on suurendada teadlikkust õigetest sportimisviisidest, tekitada huvi harrastus- ja tippspordi vastu kergejõustikus, korvpallis ja kettagolfis ning tagada teadmised ja füüsiline ettevalmistus Tartu ning Tallinna ülikoolide kehakultuuri teaduskondades, treenerikutse omandamiseks. Suuna õppetöö on tihedalt lõimitud liikumisõpetuse, bioloogia, füüsika, keemia ja ajalooõpetusega probleemülesannete abil.

Tehnoloogiasuuna eesmärk on kujundada teadmised materjali omadustest ja selle töötlemise tehnoloogiatest nii manuaalsete kui automaatsete vahenditega, tekitada huvi õpingute vastu kutse- ja kõrgharidusasutustes ning teadmised ja oskused CNC-pingiga ja laserkeevitusega opereerimiseks. Suuna õppetöö on tihedalt lõimitud informaatika, füüsika ja keemiaga probleemülesannete abil.

Teadussuuna eesmärk on kujundada teadmised selleks, et tajuda keskkonda tervikuna ning mõjutada seda tasakaalustatuse suunas, ning valmistada õpilasi ette õpinguteks loodus- ja keskkonnakaitse suunal. Suuna õppetöö on tihedalt lõimitud bioloogia, füüsika, geograafia, keemia ja keeltega probleemülesannete abil.

Tutvu suundade ja aastaplaaniga - JJG suunad

 

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 06.04.2021.