Õppetöö

Kaugõpe


Kaugõppeosakonna töökorraldus 2019/2020. õppeaastal

Kaugõppe tunniplaanavaldus ja arvestuskaart 

ÜLDINFO

 1. Kaugõppeosakonna tööaeg  Järva- Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 17.00- 20.30 ajavahemikul 9.septembrist 2018 kuni 05. juunini 2020.  
 2. Koolivaheajad kaugõppeosakonnas on 21.-27.10.2019; 23.12.2019- 05.01.2020  ja suvine vaheaeg algab 10.06.2020

Veebruarikuu koolivaheajanädal on järelvastamiseks kokkuleppel õpetajatega (24.02-01.03.2020), aprillikuu vaheaega kaugõppijatel ei ole, juunikuu nädal on järelvastamiseks neile, kel on võlgnevusi.

 1. Põhikooli lõpueksamid:

01.06.2020  eesti keel, 04.06.2020 matemaatika ja 10.06.2020 valikeksam (V, B, Ke, F, G, A, Ü), millest tuleb anda teada 20. jaanuariks 2020

 1. Riigieksamitele registreerimiseks tuleb õpilasel end registreerida www.innove.ee riigieksamite infosüsteemis 20. jaanuariks 2020.

Riigieksamid

20.04.2020 eesti keel, 04.05 inglise keele kirjalik ja 05. – 11.05.2020 suuline (vastavalt kooli registreerimisele); 22.05.2020 matemaatika.

Lisaks tuleb sooritada koolieksamina ühiskonnaõpetus ja uurimuslik töö kooli poolt juhendatuna (kokkulepe Silva Kärneriga tundides teisipäeviti)

 

KOOLIKORRALDUS

 1. Õpilane osaleb konsultatsioonitundides vastavalt tunniplaanile.
 2. Järelvastamine ja võlgade likvideerimine KOKKULEPPEL ÕPETAJATEGA
 1. Õpilane registreerib kooli tuleku ja  koolist lahkumise aja nimekirja alusel, mis on kohalkäimise kontrolli aluseks.
 2. Õpilasele on võimalik teha kursuste lõpetamise erigraafik, kuid üldjuhul on  kursusehinnete väljapanekute tähtajad järgmised

 

1 kursus: 04.06.20 looduse tundmine; uurimistöö alused;

2 kursust: 20.01 ja 04.06.20 (poolaasta hinded): eesti keel ja kirjandus, psühholoogia/ perekonnaõpetus; kunst/ muusika; ühiskonnaõpetus;põhikoolis poolaastahinded) 

3 kursust: 21.11.19, 03.03.20, 04.06.2020 (matemaatika, füüsika, keemia, ajalugu, vene keel; inglise keel)

4 kursust: 02.11.19, 20.01.20, 26.03.20, 04.06.20 (õpilastel, kes soovivad lõpetada kaks aastat korraga, palume arvestada nende kuupäevadega)

 

 1. Kui kursuse hinne jääb välja panemata mõjuvatel põhjustel (haigestumine, pereprobleemid, tööalased probleemid, majandusliku olukorraga seotud probleemid), esitab õpilane kirjaliku avalduse (paberkandjal või meili teel) kooli direktori nimele pikenduse saamiseks või individuaalõppekava määramiseks.
 2.  Kui kursuse hinne jääb ka pärast pikenduse saamist välja panemata, siis tuleb teha avaldus õppepuhkuse saamiseks kuni üks aasta. Õppepuhkuse ajal võib likvideerida olemasolevaid võlgnevusi.
 3. Kaugõppeosakonnas õppimise ajal on lubatud võtta õppepuhkust üks kord kuni üks aasta kolme õppeaasta jooksul.
 4. Kui õpilane ei osale õppetöös viis järjestikust  nädalat, võidakse ta arvata õpilaste nimekirjast välja ning sellest teavitatakse kirjalikult, kusjuures õpilane on kohustatud tagastama õpikud aineõpetajatele.
 5. Iga kursuse algul annab aineõpetaja õpilasele  töökava paberkandjal, kus on märgitud konsultatsioonitundide teemad, kontrolltööde või arvestuste teemad ja ajad, millest õpilane on kohustatud kinni pidama.
 6. Õppetöö kaugõppevormis toimub konsultatsioonitundides ja iseseisva tööna kursustepõhiselt. Kaugõppeosakonna lõpetajal peab olema läbitud 72  kursust kooliõppekavast.
 7. Koolist laenutatud õpikud tuleb tagastada aineõpetajale õppeperioodi lõpuks, soovitavalt enne suvevaheajale minekut enne 5. juunit.

 

ÕPILASE ÕIGUSED

 1. Õppetöös osalemiseks on õpilasel õigus tööandjalt taotleda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 päeva kalendriaasta jookul (keskmine töötasu 20 kalendripäeva eest)
 2. Tasemekoolituse lõpetamiseks (eksamiperioodiks) antakse täiendavalt õppepuhkust  15 kalendripäeva (töötasu alammäär).
 3. Erandkorras võib kursuse  lõpetamiseks taotleda aineeksami sooritamist, s.t iseseisva õppimise korral kogu õppematerjali kontrollimist eksamiga.
 4. Õpilasel on õigus ja võimalus koostada koostöös klassijuhatajaga individuaalne plaan, lõpetamaks gümnaasiumi kursused kahe aastaga. See eeldab tõhust tööd ja aktiivset osalemist konsultatsioonitundides.

 

NB! Õpetajatega on võimalik kuupäevaliselt kokku leppida vastamise ajad, kuid ülesannete andmine ja konsultatsioonid toimuvad iganädalaselt

Larissa Espenberg – võõrkeeled (inglise ja vene keel)   larissa@aravetekk.ee

Toomas Põldma- geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus toomas.poldma@gmail.com

Anu Nurk – keemia, sh looduse tundmine, bioloogia,    nunu.ark@gmail.com

Katrin-Helena Melder- kunst ja muusika (ajalugu), saksa keel   katrinmelder@hotmail.com

Maris Kurvits – eesti keel ja kirjandus                          maris.kurvits@gmail.com

Silja Risthein – matemaatika ja füüsika                        siljaristhein@gmail.com

Silva Kärner- psühholoogia ja perekonnaõpetus, uurimistöö koolieksamina, kaugõppe juhendaja                                                                                   renraks@gmail.com    tel 5153638

 

 

Kaugõppeosakonna töökorraldus 2019/2020. õppeaastal

Kaugõppe tunniplaanavaldus ja arvestuskaart 

ÜLDINFO

 1. Kaugõppeosakonna tööaeg  Järva- Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 17.00- 20.30 ajavahemikul 9.septembrist 2018 kuni 05. juunini 2020.  
 2. Koolivaheajad kaugõppeosakonnas on 21.-27.10.2019; 23.12.2019- 05.01.2020  ja suvine vaheaeg algab 10.06.2020

Veebruarikuu koolivaheajanädal on järelvastamiseks kokkuleppel õpetajatega (24.02-01.03.2020), aprillikuu vaheaega kaugõppijatel ei ole, juunikuu nädal on järelvastamiseks neile, kel on võlgnevusi.

 1. Põhikooli lõpueksamid:

01.06.2020  eesti keel, 04.06.2020 matemaatika ja 10.06.2020 valikeksam (V, B, Ke, F, G, A, Ü), millest tuleb anda teada 20. jaanuariks 2020

 1. Riigieksamitele registreerimiseks tuleb õpilasel end registreerida www.innove.ee riigieksamite infosüsteemis 20. jaanuariks 2020.

Riigieksamid

20.04.2020 eesti keel, 04.05 inglise keele kirjalik ja 05. – 11.05.2020 suuline (vastavalt kooli registreerimisele); 22.05.2020 matemaatika.

Lisaks tuleb sooritada koolieksamina ühiskonnaõpetus ja uurimuslik töö kooli poolt juhendatuna (kokkulepe Silva Kärneriga tundides teisipäeviti)

 

KOOLIKORRALDUS

 1. Õpilane osaleb konsultatsioonitundides vastavalt tunniplaanile.
 2. Järelvastamine ja võlgade likvideerimine KOKKULEPPEL ÕPETAJATEGA
 1. Õpilane registreerib kooli tuleku ja  koolist lahkumise aja nimekirja alusel, mis on kohalkäimise kontrolli aluseks.
 2. Õpilasele on võimalik teha kursuste lõpetamise erigraafik, kuid üldjuhul on  kursusehinnete väljapanekute tähtajad järgmised

 

1 kursus: 04.06.20 looduse tundmine; uurimistöö alused;

2 kursust: 20.01 ja 04.06.20 (poolaasta hinded): eesti keel ja kirjandus, psühholoogia/ perekonnaõpetus; kunst/ muusika; ühiskonnaõpetus;põhikoolis poolaastahinded) 

3 kursust: 21.11.19, 03.03.20, 04.06.2020 (matemaatika, füüsika, keemia, ajalugu, vene keel; inglise keel)

4 kursust: 02.11.19, 20.01.20, 26.03.20, 04.06.20 (õpilastel, kes soovivad lõpetada kaks aastat korraga, palume arvestada nende kuupäevadega)

 

 1. Kui kursuse hinne jääb välja panemata mõjuvatel põhjustel (haigestumine, pereprobleemid, tööalased probleemid, majandusliku olukorraga seotud probleemid), esitab õpilane kirjaliku avalduse (paberkandjal või meili teel) kooli direktori nimele pikenduse saamiseks või individuaalõppekava määramiseks.
 2.  Kui kursuse hinne jääb ka pärast pikenduse saamist välja panemata, siis tuleb teha avaldus õppepuhkuse saamiseks kuni üks aasta. Õppepuhkuse ajal võib likvideerida olemasolevaid võlgnevusi.
 3. Kaugõppeosakonnas õppimise ajal on lubatud võtta õppepuhkust üks kord kuni üks aasta kolme õppeaasta jooksul.
 4. Kui õpilane ei osale õppetöös viis järjestikust  nädalat, võidakse ta arvata õpilaste nimekirjast välja ning sellest teavitatakse kirjalikult, kusjuures õpilane on kohustatud tagastama õpikud aineõpetajatele.
 5. Iga kursuse algul annab aineõpetaja õpilasele  töökava paberkandjal, kus on märgitud konsultatsioonitundide teemad, kontrolltööde või arvestuste teemad ja ajad, millest õpilane on kohustatud kinni pidama.
 6. Õppetöö kaugõppevormis toimub konsultatsioonitundides ja iseseisva tööna kursustepõhiselt. Kaugõppeosakonna lõpetajal peab olema läbitud 72  kursust kooliõppekavast.
 7. Koolist laenutatud õpikud tuleb tagastada aineõpetajale õppeperioodi lõpuks, soovitavalt enne suvevaheajale minekut enne 5. juunit.

 

ÕPILASE ÕIGUSED

 1. Õppetöös osalemiseks on õpilasel õigus tööandjalt taotleda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 päeva kalendriaasta jookul (keskmine töötasu 20 kalendripäeva eest)
 2. Tasemekoolituse lõpetamiseks (eksamiperioodiks) antakse täiendavalt õppepuhkust  15 kalendripäeva (töötasu alammäär).
 3. Erandkorras võib kursuse  lõpetamiseks taotleda aineeksami sooritamist, s.t iseseisva õppimise korral kogu õppematerjali kontrollimist eksamiga.
 4. Õpilasel on õigus ja võimalus koostada koostöös klassijuhatajaga individuaalne plaan, lõpetamaks gümnaasiumi kursused kahe aastaga. See eeldab tõhust tööd ja aktiivset osalemist konsultatsioonitundides.

 

NB! Õpetajatega on võimalik kuupäevaliselt kokku leppida vastamise ajad, kuid ülesannete andmine ja konsultatsioonid toimuvad iganädalaselt

Larissa Espenberg – võõrkeeled (inglise ja vene keel)   larissa@aravetekk.ee

Toomas Põldma- geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus toomas.poldma@gmail.com

Anu Nurk – keemia, sh looduse tundmine, bioloogia,    nunu.ark@gmail.com

Katrin-Helena Melder- kunst ja muusika (ajalugu), saksa keel   katrinmelder@hotmail.com

Maris Kurvits – eesti keel ja kirjandus                          maris.kurvits@gmail.com

Silja Risthein – matemaatika ja füüsika                        siljaristhein@gmail.com

Silva Kärner- psühholoogia ja perekonnaõpetus, uurimistöö koolieksamina, kaugõppe juhendaja                                                                                   renraks@gmail.com    tel 5153638