Õppetöö

Kaugõpe


Kaugõppeosakonna töökorraldus 2020/2021. õppeaastal

Kaugõppe tunniplaan avaldus ja arvestuskaart, kaugõppe kohustuslikud kursused

 

ÜLDINFO

  1. Kaugõppeosakonna tööaeg  Järva- Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 17.00- 20.30 ajavahemikul 1.septembrist 2020 kuni 10.06.2021.  
  2. Koolivaheajad on 19.-25.10.20; 23.12.2020-10.01.2021, 22.02-28.02.2021 ja suvine vaheaeg algab 14.06.2021

Veebruarikuu koolivaheajanädal (22.02-28.02.2021) on järelvastamised kokkuleppel õpetajatega, aprillikuu vahaeaga kaugõppijatel ei ole, juunikuu nädal on järelvastamiseks neile, kel on võlgnevusi.

  1. Põhikooli lõpueksamid:

28.05.2021 eesti keel, 03.06.2021 matemaatika ja 09.06.2021 valikeksam (V, B, Ke, F, G, A, Ü), millest tuleb anda teada hiljemalt 20. jaanuariks.

  1. Riigieksamitele registreerimiseks tuleb õpilasel end registreerida riigieksamite infosüsteemis 20. jaanuariks 2021.

Riigieksamid

19.04.2021 eesti keel,

03.05.2021 inglise keele kirjalik ja 04. – 07.05.2021 suuline (vastavalt kooregistreerilisele); 21.05.2021 matemaatika.

Lisaks tuleb sooritada koolieksamina ühiskonnaõpetus (õp Toomas Põldma)  ja uurimuslik töö, kooli poolt juhendab õp Silva Kärner.

 

KOOLIKORRALDUS

1. Õpilane osaleb konsultatsioonitundides vastavalt tunniplaanile. Võimalik distantsõppe kasutamine koostöös aineõpetajaga.

2. Järelvastamine ja võlgade likvideerimine KOKKULEPPEL AINEÕPETAJATEGA

3. Õpilane registreerib kooli tuleku ja  koolist lahkumise aja nimekirja alusel, mis on kohalkäimise kontrolli aluseks.

4. Õpilasele on võimalik teha kursuste lõpetamise erigraafik. Ühes õppeaastas saab planeerida oma kursuste läbist ühes õppeaines  järgmiselt:

1 kursus: 04.06.21 looduse tundmine; uurimistöö alused;

2 kursust: 20.01 ja 04.06.21 (poolaasta hinded): eesti keel ja kirjandus, psühholoogia/ perekonnaõpetus; kunst/ muusika; ühiskonnaõpetus;põhikoolis poolaastahinded) 

3 kursust: 21.11.20, 03.03. , 04.06.2021 (matemaatika, füüsika, keemia, ajalugu, vene keel; inglise keel)

4 kursust: 02.11.20, 20.01.21, 25.03.21, 04.06.21 (õpilastel, kes soovivad lõpetada kaks aastat korraga, palume arvestada nende kuupäevadega)

 

1. Kui kursuse hinne jääb välja panemata mõjuvatel põhjustel (haigestumine, pereprobleemid, tööalased probleemid, majandusliku olukorraga seotud probleemid), esitab õpilane kirjaliku avalduse (paberkandjal või meili teel) kooli direktori nimele pikenduse saamiseks või individuaalõppekava määramiseks.

2. Kui kursuse hinne jääb ka pärast pikenduse saamist välja panemata, siis tuleb teha avaldus õppepuhkuse saamiseks kuni üks aasta. Õppepuhkuse ajal võib likvideerida olemasolevaid võlgnevusi.

3. Kaugõppeosakonnas õppimise ajal on lubatud võtta õppepuhkust üks kord kuni üks aasta kolme õppeaasta jooksul.

4. Kui õpilane ei osale õppetöös viis järjestikust  nädalat, võidakse ta arvata õpilaste nimekirjast välja ning sellest teavitatakse kirjalikult, kusjuures õpilane on kohustatud tagastama õpikud aineõpetajatele.

5. Iga kursuse algul annab aineõpetaja õpilasele  töökava paberkandjal, kus on märgitud konsultatsioonitundide teemad, kontrolltööde või arvestuste teemad ja ajad, millest õpilane on kohustatud kinni pidama.

6. Õppetöö kaugõppevormis toimub konsultatsioonitundides ja iseseisva tööna kursustepõhiselt. Kaugõppeosakonna lõpetajal peab olema läbitud 72  kursust kooliõppekavast.

7. Koolist laenutatud õpikud tuleb tagastada aineõpetajale õppeperioodi lõpuks, soovitavalt enne suvevaheajale minekut enne 5. juunit.

 

ÕPILASE ÕIGUSED

1. Õppetöös osalemiseks on õpilasel õigus tööandjalt taotleda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 päeva kalendriaasta jookul (keskmine töötasu 20 kalendripäeva eest)

2. Tasemekoolituse lõpetamiseks (eksamiperioodiks) antakse täiendavalt õppepuhkust  15 kalendripäeva (töötasu alammäär).

3. Erandkorras võib kursuse  lõpetamiseks taotleda aineeksami sooritamist, s.t iseseisva õppimise korral kogu õppematerjali kontrollimist eksamiga.

4. Õpilasel on õigus ja võimalus koostada koostöös klassijuhatajaga individuaalne plaan, lõpetamaks gümnaasiumi kursused kahe aastaga. See eeldab tõhust tööd ja aktiivset osalemist konsultatasioonitundides.

NB! Õpetajatege on võimalik kuupäevaliselt kokku leppida vastamise ajad, kuid ülesannete andmine ja konsultatasioonid toimuvad iganädalaselt, kui ei ole kokku lepitud teisisti.

Larissa Espenberg – võõrkeeled (inglise ja vene keel)   larissa@aravetekk.ee

Toomas Põldma- geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus toomas.poldma@gmail.com

Anu Nurk – keemia, sh looduse tundmine, bioloogia,    nunu.ark@gmail.com

Katrin-Helena Melder- kunst ja muusika (ajalugu), saksa keel   katrinmelder@hotmail.com

Kaidi-Ly – eesti keel ja kirjandus                                 kaidily@peetrikool.ee

Silja Risthein – matemaatika ja füüsika                        siljaristhein@gmail.com

Silva Kärner- psühholoogia ja perekonnaõpetus, uurimistöö koolieksamina, kaugõppe juhendaja                                                                                   renraks@gmail.com    tel 5153638

 

Kaugõppeosakonna töökorraldus 2020/2021. õppeaastal

Kaugõppe tunniplaan avaldus ja arvestuskaart, kaugõppe kohustuslikud kursused

 

ÜLDINFO

  1. Kaugõppeosakonna tööaeg  Järva- Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 17.00- 20.30 ajavahemikul 1.septembrist 2020 kuni 10.06.2021.  
  2. Koolivaheajad on 19.-25.10.20; 23.12.2020-10.01.2021, 22.02-28.02.2021 ja suvine vaheaeg algab 14.06.2021

Veebruarikuu koolivaheajanädal (22.02-28.02.2021) on järelvastamised kokkuleppel õpetajatega, aprillikuu vahaeaga kaugõppijatel ei ole, juunikuu nädal on järelvastamiseks neile, kel on võlgnevusi.

  1. Põhikooli lõpueksamid:

28.05.2021 eesti keel, 03.06.2021 matemaatika ja 09.06.2021 valikeksam (V, B, Ke, F, G, A, Ü), millest tuleb anda teada hiljemalt 20. jaanuariks.

  1. Riigieksamitele registreerimiseks tuleb õpilasel end registreerida riigieksamite infosüsteemis 20. jaanuariks 2021.

Riigieksamid

19.04.2021 eesti keel,

03.05.2021 inglise keele kirjalik ja 04. – 07.05.2021 suuline (vastavalt kooregistreerilisele); 21.05.2021 matemaatika.

Lisaks tuleb sooritada koolieksamina ühiskonnaõpetus (õp Toomas Põldma)  ja uurimuslik töö, kooli poolt juhendab õp Silva Kärner.

 

KOOLIKORRALDUS

1. Õpilane osaleb konsultatsioonitundides vastavalt tunniplaanile. Võimalik distantsõppe kasutamine koostöös aineõpetajaga.

2. Järelvastamine ja võlgade likvideerimine KOKKULEPPEL AINEÕPETAJATEGA

3. Õpilane registreerib kooli tuleku ja  koolist lahkumise aja nimekirja alusel, mis on kohalkäimise kontrolli aluseks.

4. Õpilasele on võimalik teha kursuste lõpetamise erigraafik. Ühes õppeaastas saab planeerida oma kursuste läbist ühes õppeaines  järgmiselt:

1 kursus: 04.06.21 looduse tundmine; uurimistöö alused;

2 kursust: 20.01 ja 04.06.21 (poolaasta hinded): eesti keel ja kirjandus, psühholoogia/ perekonnaõpetus; kunst/ muusika; ühiskonnaõpetus;põhikoolis poolaastahinded) 

3 kursust: 21.11.20, 03.03. , 04.06.2021 (matemaatika, füüsika, keemia, ajalugu, vene keel; inglise keel)

4 kursust: 02.11.20, 20.01.21, 25.03.21, 04.06.21 (õpilastel, kes soovivad lõpetada kaks aastat korraga, palume arvestada nende kuupäevadega)

 

1. Kui kursuse hinne jääb välja panemata mõjuvatel põhjustel (haigestumine, pereprobleemid, tööalased probleemid, majandusliku olukorraga seotud probleemid), esitab õpilane kirjaliku avalduse (paberkandjal või meili teel) kooli direktori nimele pikenduse saamiseks või individuaalõppekava määramiseks.

2. Kui kursuse hinne jääb ka pärast pikenduse saamist välja panemata, siis tuleb teha avaldus õppepuhkuse saamiseks kuni üks aasta. Õppepuhkuse ajal võib likvideerida olemasolevaid võlgnevusi.

3. Kaugõppeosakonnas õppimise ajal on lubatud võtta õppepuhkust üks kord kuni üks aasta kolme õppeaasta jooksul.

4. Kui õpilane ei osale õppetöös viis järjestikust  nädalat, võidakse ta arvata õpilaste nimekirjast välja ning sellest teavitatakse kirjalikult, kusjuures õpilane on kohustatud tagastama õpikud aineõpetajatele.

5. Iga kursuse algul annab aineõpetaja õpilasele  töökava paberkandjal, kus on märgitud konsultatsioonitundide teemad, kontrolltööde või arvestuste teemad ja ajad, millest õpilane on kohustatud kinni pidama.

6. Õppetöö kaugõppevormis toimub konsultatsioonitundides ja iseseisva tööna kursustepõhiselt. Kaugõppeosakonna lõpetajal peab olema läbitud 72  kursust kooliõppekavast.

7. Koolist laenutatud õpikud tuleb tagastada aineõpetajale õppeperioodi lõpuks, soovitavalt enne suvevaheajale minekut enne 5. juunit.

 

ÕPILASE ÕIGUSED

1. Õppetöös osalemiseks on õpilasel õigus tööandjalt taotleda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 päeva kalendriaasta jookul (keskmine töötasu 20 kalendripäeva eest)

2. Tasemekoolituse lõpetamiseks (eksamiperioodiks) antakse täiendavalt õppepuhkust  15 kalendripäeva (töötasu alammäär).

3. Erandkorras võib kursuse  lõpetamiseks taotleda aineeksami sooritamist, s.t iseseisva õppimise korral kogu õppematerjali kontrollimist eksamiga.

4. Õpilasel on õigus ja võimalus koostada koostöös klassijuhatajaga individuaalne plaan, lõpetamaks gümnaasiumi kursused kahe aastaga. See eeldab tõhust tööd ja aktiivset osalemist konsultatasioonitundides.

NB! Õpetajatege on võimalik kuupäevaliselt kokku leppida vastamise ajad, kuid ülesannete andmine ja konsultatasioonid toimuvad iganädalaselt, kui ei ole kokku lepitud teisisti.

Larissa Espenberg – võõrkeeled (inglise ja vene keel)   larissa@aravetekk.ee

Toomas Põldma- geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus toomas.poldma@gmail.com

Anu Nurk – keemia, sh looduse tundmine, bioloogia,    nunu.ark@gmail.com

Katrin-Helena Melder- kunst ja muusika (ajalugu), saksa keel   katrinmelder@hotmail.com

Kaidi-Ly – eesti keel ja kirjandus                                 kaidily@peetrikool.ee

Silja Risthein – matemaatika ja füüsika                        siljaristhein@gmail.com

Silva Kärner- psühholoogia ja perekonnaõpetus, uurimistöö koolieksamina, kaugõppe juhendaja                                                                                   renraks@gmail.com    tel 5153638