Meie koolist

Toetused


Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus

Toetust saab taotleda täisealine noor, noore seaduslik esindaja, huvikool või teenusepakkuja.

Erivajadusega noor on noor, kelle võimetest, terviseseisundist ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja soetada erivahendeid.

Toimetulekuraskustes pere on pere, kus kasvab 7-19-aastane noor (sh puudega noor) ning pere netosissetulek iga pereliikme kohta jääb pärast pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamist alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetust saab taotleda:

1) huvihariduses või -tegevuses osalemise kulude katteks, kui tegevuse läbiviija on kehtestanud osalustasu;

2) huviharidusega või -tegevusega seotud individuaalsete vahendite soetamiseks, mitte rohkem kui 150 eurot aastas;

3) laagris osalemise toetuseks kuni 250 eurot aastas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (lisa 4)

Info ja vormid on leitavad valla kodulehelt: https://jarvavald.ee/et/2020.-aasta-huvitegevuse-ja-huvihariduse-toetus

Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus

Toetust saab taotleda täisealine noor, noore seaduslik esindaja, huvikool või teenusepakkuja.

Erivajadusega noor on noor, kelle võimetest, terviseseisundist ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja soetada erivahendeid.

Toimetulekuraskustes pere on pere, kus kasvab 7-19-aastane noor (sh puudega noor) ning pere netosissetulek iga pereliikme kohta jääb pärast pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamist alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetust saab taotleda:

1) huvihariduses või -tegevuses osalemise kulude katteks, kui tegevuse läbiviija on kehtestanud osalustasu;

2) huviharidusega või -tegevusega seotud individuaalsete vahendite soetamiseks, mitte rohkem kui 150 eurot aastas;

3) laagris osalemise toetuseks kuni 250 eurot aastas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (lisa 4)

Info ja vormid on leitavad valla kodulehelt: https://jarvavald.ee/et/2020.-aasta-huvitegevuse-ja-huvihariduse-toetus